Regulamin

Regulamin

Regulamin Boutique Hotel’s oraz Boutique Hostel

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Boutique Hotel's. Dokonując rezerwacji lub wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Boutique Hotel's, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Boutique Hotel's.Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie www.hotels24.com.pl

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że to jest jedna doba.
 4. W przypadku dokonania przedpłaty w celu rezerwacji pokoju, zwrot jest możliwy tylko, jeśli rezygnacja zgłoszona będzie na 48 h przed planowanym przyjazdem.
 5. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Gościa powinno nastąpić na 48 h przed przyjazdem
 6. Boutique Hotel's zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Boutique Hotel's uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści pokój po godzinie 16:00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie wynajmu.
 10. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00.
 11. Boutique Hotel's może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 12. Boutique Hotel's świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług, gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 13. Boutique Hotel's ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejma obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 14. Na życzenie Gościa Boutique Hotel's świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej porze
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie
 15. Boutique Hotel's nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych tj. rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną.
 16. Boutique Hotel's nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Boutique Hotel's czy poza nim.
 17. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 18. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 19. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachować, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 22. W pokojach jak i na teranie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 23. Gość lub odwiedzające go osoby ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia obiektu.
 24. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 25. W przypadku naruszenia regulaminu Boutique Hotel's może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu oraz wniesienia , rekompensaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 26. Boutique Hotel's przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Boutique Hotel's przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne.

Apartamenty Baza noclegowa Boutique Hotel's Hostele Pokoje Noclegi Konferencje Targi Łódzkie Dworce i Stadiony Rooms